Technique Ushiro Waza Ryote Dori Kokyunage

Technique Ushiro Waza Ryote Dori Kokyunage réalisée par Patrice BEAUFORT ...

15/01/2013

Technique Chudan Tsuki Kokyu Nage Ura

Technique Chudan Tsuki Kokyu Nage Ura réalisée par Julien PARNY ...

03/11/2014

Technique Chudan Tsuki Kokyu Nage Omote

Technique Chudan Tsuki Kokyu Nage Omote réalisée par Julien PARNY ...

22/01/2012

Technique Gyaku Hanmi Katate Dori Irimi Tenkan Kokyunage

Technique Gyaku Hanmi Katate Dori Irimi Tenkan Kokyunage réalisée par Julien PARNY ...

10/01/2013

Technique Yokomen Uchi Kokyunage

Technique Yokomen Uchi Kokyunage réalisée par Patrice BEAUFORT ...

11/09/2012

Technique Shomen Uchi Kokyu Nage

Technique Shomen Uchi Kokyu Nage réalisée par Julien PARNY ...

08/10/2012

Technique Ryote Dori Kokyunage

Technique Ryote Dori Kokyunage réalisée par Julien PARNY ...

29/08/2013

Technique Katate Dori Kokyu Nage (enfant)

Technique Katate Dori Kokyu Nage (enfant) réalisée par Sarah PARNY ...

23/04/2013

Technique Gyaku Hanmi Katate Dori Kokyunage

Technique Gyaku Hanmi Katate Dori Kokyunage réalisée par Julien PARNY ...

22/07/2013

Technique Gyaku Hanmi Katate Dori Kokyunage Noël

Technique Gyaku Hanmi Katate Dori Kokyunage Noël réalisée par Julien PARNY ...

20/12/2012

Technique Morote Dori Kokyu Nage

Technique Morote Dori Kokyu Nage réalisée par Patrice BEAUFORT ...

28/02/2007